Полошки регион


Информация за Положки регион

Плановият Положки регион е един от осемте статистически региона на Македония. Регионът се намира в северозападната част на страната и граничи с югозападния регион и със скопския регион.

Местоположение на Положкия регион

Положкият регион е съставен от Положката котловина със заобикалящите планинските масиви Шар Планина, Жеден, Сува гора, мавровското плато, планинския масив Бистра и долината на река Радика, с обща площ от 2.416 км2 или 9,7 на сто от територията на Македония. Регионът има 184 населени места, от които 182 са селски и 2 градски населени места (Тетово и Гостивар). Положкият регион е разделен на девет общини. Административният център на региона е Тетово с 53 000 жители. Котловината се отличава с типична равнина, с надморска височина от 400 до 500 метра и стръмно издигнати живописни планини, които достигат над 2700 м надморска височина. Присъства голямо геоложко, релефно, климатично, флорално и антропогенно разнообразие. Плановият регион има общо 304 125 жители.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Пътни направления в Положки регион

Регионът разполага с добри пътища и с едно магистрално направление: Скопие– Тетово–Гостивар, една железопътна линия Скопие – Тетово – Гостивар - Кичево, няколко въжени линии и ски лифтове в ски центровете Попова шапка и Маврово. От този регион пътищата се разделят към мавровско-дебърския район и към Косово. В региона има много местни маршрути.

Климатът в Положкия регион

Положкият регион има типичен континентален климат със специални температурни особености на горещи лета и студени зими, с остър преход от зима към лято. Средната годишна температура в Положкия регион възлиза на 11о С в Тетово, а около 10о С в Гостивар, докато на Попова шапка възлиза на 4,6о С, така че планинските масиви в този регион имат типичен планински климат. В Полог средните годишни валежи са 800 милиметра, а в планините - 1100 милиметра. Валежите са по-изразени през зимния период на годината и от тях голям процент са снежни, създавайки условия за зимни спортове и туристически дейности.

Природни ресурси, флора и фауна в Положкия регион

Планината Кораб

Положкият регион е разпознаваем по най-високите планини в Република Македония. Планината Кораб е типична алпийска планина с много върхове по-високи от 2500 метра. Тука е и най-високият връх в страната, това е Голем Кораб (2,764 м). Този планински район изобилства с природни красоти, с 12 постоянни ледникови езера, с дълбоки и атрактивни речни долини, с клисури и каньони (каньона на река Радика, дълъг 42 километра) с бързеи, каскади и водопади (Корабския Водопад на река Дълбока Река, висок е 136 метра), с богата растителност (Кораб е част от Национален парк "Маврово"), с подходящи терени за очертаване, ски писти и др.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Национален парк Маврово

В този регион се намира най-големият национален парк в Македония - Националниот парк Маврово, на южния бряг на Мавровското Eзеро. В Националният парк е открит туристически информационен център, където туристите могат да получат цялата необходима информация, свързана с пребиваването и офертите на парка. Втора планина по височина в Република Македония, а първа по планински площи е Шар планина. Тя е типична планина с алпийски пейзажи на високи и стръмни върхове, с планински езера, високи водопади, останки от стари долини на вълни, но и изравнени била.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Шар Планина

Площта на Шар планина възлиза на 912,7 km², дълга e 80 километра, а широка от 10 до 20 километра. Разполага с 77 върха по-високи от 2000 метра. Най-висок връх в Шар планина, е Титов връх с (2747 метра), Стогово (2.268 m), Бистра (2.163 метра). Други високи планини в региона са: Дешат (2.373 метра), Кърчин (2.341 метра). На Шар планина има 30-ина ледникови езера. Най-големи са Боговинското езеро, Църно езеро, Бело езеро Голям гьол, Малък гьол, Големо езеро, Малко езеро и други. В планината се намират множество атрактивни обекти, като например: Попова шапка, Лешница, Йелак, Маздрача, Три води, Люботен и др. На обекта Попова шапка се намира зимния ски център "Попова шапка", който е селище с множество вили, хотели, ресторанти, изключителни ски терени, въжена линия, ски лифтове, туристическа хижа и друго.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Районът изобилства с извори и ручеи. Най-забележителни са горното течение на река Вардар до Дервенската Клисура, живописната долина на река Пена, Лакавица и редица планински реки. Релефното разнообразие, относителните височинни различия, геоложкото разнообразие, наличието на вода и характерния климат позволяват развитието на разнообразен растителен свят, представен с разнообразна флора при дърветата (бук, дъб, бреза, кестен, габър, бор) и тревна растителност с наличието на ендемични и редки видове. В региона има различни видове едър и дребен дивеч: мечка, вълк, сърна, дива коза, диво прасе и различни видове птици и влечуги.

Зимни спортни ски центрове в Положкия регион

Плановият Положки регион е богат с планински райони и зимни спортни центрове. Това са Попова Шапка- ски център (1.780 метра надморска височина) и Маврово - ски център (1.270 метра надморска височина). В двата центрове активно се провеждат много туристическо - спортни и развлекателни дейности на ски, туризъм, алпинизъм, парапланеризъм, колоездене, лов, риболов и др. Тук са концентрирани много въжени линии и ски терени, две големи селища с вили, както и най-много обекти за настаняване и представителни заведения за хранене в региона. В същото време се организират и зимни манифестации, а особено известни са "Шарпланинската купа по ски" и "Мавровския Мемориал", които се посещават от хиляди местни и чуждестранни туристи.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Планината Бистра

Третата висока планина в региона е планината Бистра, която е втората най-важна планина със зимни спортове. Тук се намира"Ски-център Маврово". Бистра е част от Националния парк Маврово. Тази планина е по-ниска, а най-висок връх е Меденица (2.163 метра) и e по-малка по площ от Шар планина (с 572 km²). Бистра разполага с разнообразни геоморфологични повърхностни и подземни релефни форми. Като например: ледников релеф, завои, падини, карстови полета, подземни реки, пещери, пропасти, извори на реки, каньони и друго.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Реки в Положкия регион

На река Радика се намира най-атрактивният каньон в страната, 42-километровият каньон Борич, със стотици метри високи вертикални страни. Геологически, в района на плановия регион, голяма част от площта принадлежи на варовиковата съставка. Затова, тук се серщат различни карстови повърхностни и подземни форми. От тях пещерите са най-привлекателни. За туристите препоръчваме пещерите Шаркова Дупка на Бистра (пещера, която е пригодена за посещение) и Гоновица или Убавица на планината Букович, както и пещерите на планината Сува гора.


В Положкия регион извира най-голямата река в Република Македония. Това е река Вардар, с дължина 301 километра. Други известни реки са: Пена, Радика, Мавровска, Боговинска, Маздрача, Падалишка и др. Най-известният извор в региона е карстовите извор на река Вардар, известен под името Вруток, с капацитет от 1,5 m³ вода в секунда. Селото Вруток, известно по извора на Вардар, едноименната водноелектрическа централа и специализираните рибни ресторанти, днес е едно модерно селско селище с огромен потенциал за еко туризъм. В рибарниците на Вруток за първи път е била създадена Златната Пъстърва, а по-късно и Сребърната.

Езера и водопади в Положкия регион

Мавровското езеро е построено през 1947 г. и е разположено на 1 200 метра надморска височина. То е дълго 10 километра, широко 5 километра и дълбоко 50 метра. Тук, в плановия Положки регион, има няколко планински езера, най-много от които са на Шар планина. Осем са в планината Кораб, най-известните от които са езерото Кораб и Кобилино Езеро. На планината Дешат има пет - Света Неделя, Локуф и други, и на Стогово, три - Горно, Долно и Маруша.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

В Положкия регион е и най-високият водопад в страната, а той е Дълбок Дол, висок 136 метра. На Шар Планина има няколко водопада, най-известният от които е Водопадът на Беловица с височина около 80 метра. Друг известен и посещаван от туристите водопад е Дуф, висок 28 м, разположен в близост до село Ростуша. Националният парк Маврово е обявен през 1949 г. Той обхваща площ от 73.088 хектара. В парка се намират Мавровското езеро, планините Бистра, Десат и Кораб, както и части от Шар планина и Кърчин и басейна на река Радика.

Природно и културно-историческо наследство в Положкия регион

От културно-историческото наследство в Положки регион според туристическия му потенциал, се отличават особено: културно-исторически паметници в Тетово, манастир Св. Атанасий или Лешочкия манастир (1335 г.), Шарената джамия (1495 г.), Арабати баба теке (XVIII), Тетовското Кале, съборната църква Св. Кирил и Методий, църквата Св. Богородица, манастира Св. Наум на Попова Шапка, църквата Св. Никола. Известни културни и исторически паметници в Гостивар са: Часовникова кула, църквата Св. Никола, църквата на Св. Успение на Богородица и др. В долината на река Радика се намира известният манастир Св. Йован Бигорски (XVI).

Лешочки манастир

Лешочкият манастир в село Лешок има две църкви: Св. Атанасий и Св. Богородица. Църквата Св. Богородица е построена през XIII век. Посочва се в грамотата на Стефан Дечански от 1326 г. Църквата Св. Атанасий е построена през 1335 г. от монаха Антоний, който по-късно става първият Положки епископ Йоанакий. Последните археологически проучвания разкриват важни данни, които свидетелстват, че постройката е върху стара църква от VI век. В манастирския комплекс има гробница и мемориална стая с епитаф на надгробния камък на Кирил Пейчинович - един от най-важните македонски възрожденци. До манастира има и болница за белодробни заболявания. Манастирският комплекс (заедно с конаците) през годината се посещава от много вярващи и туристи и е подходящ за летен манастирски туризъм.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Шарена (Аладжа) Пашина джамия

Шарена (Аладжа) Пашина джамия се намира в старата част на Тетово. Изграждането на първоначалната джамия датира от 1495 г., а нейни легатори са двете сестри Хуршида и Менсуре, които са погребани в осумстранната гробница в двора на джамията. През 1833 г. джамията е обновена и разширена от Абдурахман паша. Джамията е значителна по нейните вътрешни и външни изобразителни декорации. Архитектурно представлява квадратна постройка, в която се забелязват барок и неокласицизма в османски стил.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Арабати баба теке

Арабати баба теке в Тетово е построено през XVIII век от Реджеп паша и неговия син Абдурахман паша. Текето представлява комплекс от религиозни обекти, групирани около турбето (гробница) на бекташа Серсем Али баба. От тях днес се съхраняват: шадрвана, гробницата, кулата, няколко чешми, кухнята, трапезарията, конака за гости дервиш Хане (Текето било използвано от дервишкия ред - бекташи известни по аскетичния живот), харемлък, много зеленина, цветя и овощни дървета. Днес в този комплекс от религиозни обекти се намира Националният музей на Тетово.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Тетовско Кале

Крепостта започнал да изгражда Реджеп- паша и неговото строителство продължило 20 години, а е завършена от сина му Абдулахман- паша през 1820 г., но и той не е успял да открие обекта, тъй като е бил призован от султана и заминал за Истанбул и никога не се е върнал в Тетово. Затова Калето останало необитаемо и неизползвано. Археологическият комплекс се състои от пет сараи, големи кухни, баня и кладенец в средата. В крепостта има останки от комплекс складове, кухня -трапезария, кули, затвор направен под земята и три тунела. От по-старите останки има средновековна църква от XIV век - посветена на Св. Атанасий.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Бигорски манастир

Манастирът Св. Йоан Кръстител или Бигорския манастир е построен на скала от варовик и от варовик, поради което носи името Бигорски манастир. Бигорският манастир е манастирски комплекс, който се намира на пътя между Гостивар и Дебър, в непосредствена близост до селата Ростуше, Битуше, Велебърдо и Требища, по поречието на река Радика. Според Бигорския паметник, манастирът е основан от монах Йован през 1020 година. През XVI век манастира бил разрушен от османската власт и от целия комплекс останала само малка църква. Манастирът отново е възстановен през 1743 г. от йеромонах Илaрион, който бил и първият игумен на Бигорския манастир в по-ново време.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Допълнителна информация за Положки регион

В региона през годината се организират повече културни, спортни, забавни и други събития. Най-известни са "Галичанска сватба" (12 юли на Петровден), "Снежен град" (детски курорт "Бунец" - Маврово), "Шарпланинска ски купа", Тетовски фестивал, Лешочки фолк фест, Тетовските хорови еха, Дните на Наим, "Мавровски Мемориал", Планинарско традиционно изкачване на Кораб, Традиционното изкачване на Титов връх, "Денят на животновъдите на овце и кози" и др.


ПОЛОЖКИ РЕГИОН

Мияци - част от македонския народ, който живее в Миячия или долен рекански район край бреговете на река Радика. Те са известни със своята култура, архитектура, обичаи, културно и национално наследство. Традиционната миячка носия е широко известна.


Повече информация за Положкия регион може да намерите в: Център за развитие на плановия Положки регион.


Promote your Service

Activity

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.